Skip to content

Informe de Gestió FCM any 2020

Memòria de Gestió de la Federació Coordinadora de Muixerangues corresponent a l’exercici 2020, basada en l’informe de gestió de la junta executiva aprovat per làssemblea general ordinària de 28 de febrer de 2021.

 • Introducció

La Federació Coordinadora de Muixerangues va nàixer amb la voluntat d’organitzar i coordinar les diferents colles muixerangueres, tant tradicionals com de nova creació, i de vetllar per la seua seguretat, així com per difondre el fet muixeranguer i actuar com una única veu davant els diferents estaments socials, polítics i culturals. Per tal de dur a terme aquest propòsit, la Federació ha d’aconseguir els recursos necessaris per al funcionament òptim de les muixerangues: subvencions, permisos, informació, actuacions, locals, músics, assegurances, etc., complementàriament als recursos que cada colla obtinga a títol individual. Actualment, sobretot a conseqüència de la pandèmia de la covid-19, el paper de la Federació és fonamental per superar les dificultats inherents a la situació sanitària, social i econòmica en què ens trobem, i caldrà buscar fórmules per evitar una sotragada important en el món muixeranguer i ajudar les colles.

El Pla d’Actuació de la Federació Coordinadora de Muixerangues per a l’any 2020 va plantejar diferents activitats dirigides a la conservació, difusió, ús, ensenyament i estudi de tot el relacionat directa o indirectament amb les muixerangues. A més, fomentar la unió entre les colles membres de la Federació i propiciar el seu creixement a escala tècnica i social.

Entre les activitats previstes, es troben les dirigides a impulsar la participació de les colles en diferents esdeveniments culturals. Això s’uneix a les habituals activitats de formació i informació que desenvolupa la Federació i que es concretaven en una sèrie d’accions.

Actualment la Federació Coordinadora de Muixerangues està formada per vint-i-dues colles. Durant l’any 2020 no s’ha produït cap alta ni baixa de colles membres de la FCM. Així i tot, a finals d’any la Muixeranga de València ha demanat l’entrada a la FCM. També s’ha mantingut contactes amb grups promotors de possibles colles en Castelló de la Ribera, les Valls del Vinalopó, Llíria i la Plana Baixa, sense que, de moment, cap d’aquestes iniciatives haja quallat.

Externament representants de la Federació han mantingut un contacte constant amb altres federacions de manifestacions de torres humanes del nostre àmbit geogràfic més proper, com són la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i la Federació de Falcons de Catalunya. S’han fet diverses reunions en línia, i la sintonia és bona.

 1. Gestió enfront del coronavirus SARS-CoV-2 i la covid-19

L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar com a pandèmia mundial el brot del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la covid-19, una malaltia causada per la síndrome respiratòria aguda que es transmet per contacte directe mitjançant les secrecions respiratòries d’una persona malalta. Aquest virus és altament infecciós.

La incidència de la pandèmia per la malaltia de la covid-19 ha sigut molt gran per a les muixerangues en general i per a la Federació en particular. Pel que fa a la tasca desenvolupada per Federació Coordinadora de Muixerangues durant la present crisisanitària, cal dir que l’11 de març de 2020, després que les mesures sanitàries adoptadesper la Generalitat Valenciana es feren més restrictives, fins el punt de suspendre el curs escolar i les activitats esportives, es va recomanar a les colles la suspensió o ajornamentdels assajos, actuacions i trobades en espera de l’evolució de la crisi sanitària. Dos dies més tard, el 13 de març, es va demanar a les colles la suspensió temporal indefinida detota l’activitat muixeranguera que implica la concentració de persones.

Per la seua part, l’Àrea Tècnica de la federació també va emetre un comunicat a les colles i va deixar en suspensió la classificació d’aquestes en vista a què no s’estava fentassajos ni actuacions.

En relació amb la pandèmia de la covid-19, des de l’Àrea de Seguretat i Prevenció de la Junta Executiva es va elaborar dos protocols, els quals es van presentar a les colles. A grans trets, les línies mestres que guiaven aquests documents eren el respecte a les decisions i indicacions de les autoritats sanitàries, que en la tornada a l’activitat muixeranguera es faria amb totes les colles a la vegada i totes les persones membresd’aquestes al mateix temps, i que es faria quan la situació sanitària ho permetés.

El “Protocol per al retorn a l’activitat muixeranguera postpandèmia Covid-19”, queconsidera la responsabilitat de les colles per fer front a aquesta situació excepcional i novolem contribuir a un rebrot ni posar en perill la salut de la colla, ni de la societat, per la qual cosa s’adoptà la decisió de reprendre els assajos i actuacions quan gaudim d’una situació sanitària que ens garantisca el no contagi o una minimització d’aquest, i s’adoptaven des de la Federació Coordinadora de Muixerangues una sèrie de mesures bàsiques. Aquest Protocol inclou un pla de desescalada per reprendre l’activitat muixeranguera de manera progressiva i sempre d’acord amb les recomanacions sanitàries. Aquest pla tindrà en compte els diferents nivells que conformen una muixeranga: social, psicològic, físic, tècnic i, és clar, el sanitari. També indica que caldrà parar atenció als espais o locals d’assaig, ja que s’hauran d’adoptar les mesures sanitàries i higièniques necessàries per a garantir una pràctica muixeranguera segura.

El “Protocol per al retorn a l’activitat muixeranguera: Nova Normalitat”, amb el principal objectiu d’actualitzar i adaptar les recomanacions i propostes d’activitats recollides al protocol anterior a la fase de Nova Normalitat. Tractant-se tant de mesures de prevenció i aforament que emanen de les Autoritats Sanitàries, com recomanacions específiquessegons els diferents nivells contemplats anteriorment, fent una crida a la responsabilitatindividual i col·lectiva i a la necessitat d’autoprotecció amb l’objectiu de dur a terme la recuperació de la nostra activitat amb la màxima cura possible i de manera gradual.

Tanmateix, es va elaborar al mes de maig de 2020 una enquesta dirigida als muixeranguers i les muixerangueres per vore el seu estat d’ànim, i la conclusió que es va traure és que en general es tenien ganes de tornar a la pràctica muixeranguera.

Des de la Presidència i la Secretaria de la FCM es va mantenir el contacte amb les colles per conéixer el seu estat i les preocupacions. En relació amb això es va fer una trobadavirtual de les colles, en què en general es va mostrar preocupació per la cohesió social interna de les colles, pels locals d’assaig de la pandèmia i incertesa i desconeixement sobre l’aplicació dels diferents decrets i què es pot fer i què no.

Es va fer una reunió amb la secretària autonòmica de Salut Pública i es van fer diferents consultes tant a la Conselleria de Cultura i ala de sanitat, així com a diferents serveis municipals de Participació Ciutadana.

A hores d’ara, la FCM té la tasca de fer de nexe coordinador entre les Conselleries de Sanitat i Cultura per donar a les colles federades respostes i mesures adaptades al món muixeranguer, sent un organisme que les colles puguen agafar com a punt de referència per actuar totes a una i segons un criteri consensuat.

 • Conveni amb l’Institut Valencià de Cultura

La signatura amb l’Institut Valencià de Cultura del Conveni de col·laboració que tenia com a objecte finançar les despeses corrents derivades de les activitats aprovades per la Junta Directiva de la Federació i el seu funcionament durant el present exercici 2020, segons estableix el Pla d’Actuació, va resultar cabdal.

Malgrat que des de la Junta Executiva de la Federació es va remetre la documentació requerida necessària per a la signatura del dit Conveni ja al mes de maig, no va ser fins sis mesos més tard que es va dur a terme la signatura.

Després de dues reunions titllades de “protocol·làries” pels tècnics de l’IVC, amb la participació del tresorer i el president de la FCM, es va poder justificar 19730.49 €. D’aquests l’IVC només reconeix una part, entre altres coses perquè només tenen en compte la part proporcional de l’any 2020 de l’assegurança col·lectiva. Enfront d’això, es negocia amb l’asseguradora i amb l’IVC per buscar una solució. Al remat les negociacions arriben a bon port i s’arriba a un acord.

 • Organització de Jornades tècniques

L’objectiu d’aquestes és aprofundir en el coneixement de la tècnica muixeranguera i qüestions d’índole administrativa i econòmicofinancera. A conseqüència de la covid-19 es van suspendre les jornades presencials, i es va dur a terme una jornada tècnica en línia organitzada des de l’àrea de Seguretat i Prevenció de la Federació per donar a conéixer el «Protocol per al retorn a l’activitat muixeranguera postpandèmia Covid-19».

També des de les àrees de Tresoreria i Logística de la FCM es va fer una jornada tècnica dirigida als tresorers i tresoreres de les colles federades sobre l’assegurança d’accidents contractada per la Federació. Aquesta va tindre lloc el dia 24 de maig de 2020.

També unes Jornades Interxicalla on les responsables de la xicalla de cada colla podrien intercanviar experiències i el treball en aspectes tant tècnics com físics, psicològics i afectius a l’hora de treballar amb els xiquets i xiquetes de les muixerangues, no es van poder realitzar per la pandèmia, i es van ajornar amb la intenció de dur-les a terme més avant.

També es va suspendre una jornada semipresencial sobre seguretat i prevenció.

4. Col·laboració amb les colles membres de la Federació quant a organització de

Trobades, Diades, i Aplecs de Muixerangues

Les muixerangues són una activitat que, per les seues característiques, poden ser un factor de propagació de la pandèmia si no es prenen les mesures higièniques i sanitàries adients, ja que no és possible guardar les distàncies de seguretat, implica un gran nombre de persones en espais reduïts i la convivència de persones de diferents edats, des de xiquetes i xiquets fins a persones majors de 65 o 70 anys en alguns casos. L’activitat muixeranguera com a tal (assajos i actuacions) porta implícit el contacte físic i noconcebem la mateixa amb distàncies de seguretat. A més, considerem que tenim una granresponsabilitat i no volem contribuir a un rebrot ni posar en perill la salut de la colla, ni dela societat, per tant, reprendrem els assajos quan gaudim d’una situació sanitària que ensgarantisca el no contagi o una minimització d’aquest.

Per tant des de la Federació Coordinadora de Muixerangues es va adoptar la mesura de suspensió o ajornament dels assajos, actuacions i trobades en espera de l’evolució de la crisi sanitària. Així doncs, en tot l’any 2020 només es va celebrar una trobada,organitzada per la Muixeranga de Barcelona, prèvia a la declaració de l’estat d’alarma. En conseqüència, no es va poder dur a terme aquesta acció.

No obstant això, sí que s’ha col·laborat amb les activitats socials i culturals de les colles. Aquesta ha consistit en la difusió en les xarxes socials de la Federació i en l’assessorament en la recerca d’ajudes i subvencions sempre que ho han requerit. Per altra banda, es té previst realitzar una acció formativa específica pròximament.

També s’ha col·laborat fent de mitjancer entre l’administració i la colla organitzadora, siaixò ha fet falta.

 • Activitats per a la conscienciació de la seguretat i adopció de mesures deseguretat activa i passiva. Mesures per fer front la propagació de la pandèmia en l’àmbit muixeranguer.

Un dels objectius més importants de la Federació, segons es recull en els estatuts, és: “Vetlar per la seguretat de les muixerangues. Negociar assegurances, distribuir material de seguretat passiva (cascos, terra atenuant, protectors dentals, etc.). Informar els muixeranguers de la importància de la seguretat activa”. Des de la vocalia de Seguretat i Prevenció s’ha format un grup de treball sobre aquestes àrres amb persones de diferents colles.

L’àrea de Seguretat i Prevenció de la Federació Coordinadora de Muixerangues s’ha estattreballant en un Protocol de Seguretat que s’havia de presentar a les colles el 7 de novembre d’enguany, amb una jornada semipresencial, és a dir, amb una part de les persones assistents en format presencial (amb aforament limitat i reduït, i amb lesmesures de seguretat indicades per les autoritats sanitàries) i una altra part del públic el podria seguir en línia. Malauradament, a causa de les resolucions de 24 i de 29 d’octubre, es va acordar ajornar-les, ja que es considerava important la part presencial.

 • Concentració d’una assegurança unitària d’accidents per a totes les colles muixerangueres adherides a la Federació Coordinadora de Muixerangues

Un dels objectius principals de la Federació des de la seua creació ha sigut la concertació d’una assegurança d’accidents comuna per a totes les colles. A aquest aspecte se li ha donat molta importància, fins al punt que tindre aquest tipus d’assegurança és obligatoriper a totes les colles de la Federació.

Es va demanar tres pressupostos per a assegurar 2108 persones. Exposats els tres pressupostos i les cobertures que oferien, reunides les colles en assemblea virtual el dia 19 de juliol de 2020, es va escollir l’oferta de la corredoria Arç (“Previsora General”).

Per fer front al pagament de l’assegurança col·lectiva es va arribar a un acord amb les colles pel qual s’avançava la primera anualitat de l’assegurança de manera proporcional alnombre de muixeranguers i muixerangueres assegurades. Es tracta d’un únic pagament.

 • Distribució de material de seguretat passiva (cascos, terra atenuant, etc.)

Tant l’assegurança com l’accés als cascs eren dues de les principals demandes de les colles adherides a la Federació Coordinadora de Muixerangues.

Des de la Federació sempre s’ha incidit en la seguretat de les muixerangues, tant en la forma d’executar les figures, amb pinya suficient, evitant elements que puguen causar danys, com en l’adopció d’elements de seguretat passiva, com ara els cascs per a la xicalla, que van ser adquirits per la comissió de Logística de la Federació i entregats a les colles segons les seues necessitats. Es tracta d’un tipus de casc que es fabrica només a Jumella (Múrcia) i que fou especialment dissenyat per a les colles castelleres catalanes, però que és perfectament utilitzables per la xicalla muixeranguera. En vista a la situació d’aturada de l’activitat muixeranguera cap colla ha demanat aquest tipus de material a la Federació.

 • Elaboració del manual de prevenció i seguretat. Presentació d’aquest manual a totes les colles

Des de l’àrea de Seguretat i Prevenció de la Federació Coordinadora de Muixerangues s’ha estat treballant en un Protocol de Seguretat. Es preveu que es mostre a les colles en format en línia d’ací a poc temps.

 • Jornades de convivència per facilitar el diàleg entre totes les colles muixerangueres

L’any passat des de la Federació es va organitzar unes Jornades de Convivència a la Granja Escola “El Baladre”, de Beniarbeig, a la Marina Alta. Les Jornades van ser tot un èxit, tant d’assistència (amb representació de moltes colles, i en alguns casos amb l’assistència de famílies senceres) com d’organització, amb activitats i xarrades ben planificades i que van resultar de molt d’interés per a les persones assistents. A més, es van establir lligams entre les persones de diferents colles que hi van acudir. Davant de l’èxit es va decidir realitzar unes segones Jornades per a enguany, però per raons òbvies a conseqüència de la pandèmia de la covid-19 no es van celebrar. En quant la situació sanitària ho permeta, aquesta experiència es tornarà a repetir.

 1. Realització d’una exposició al voltant del món de la Muixeranga al Museu Valencià d’Etnologia a València

Des de la vocalia d’Investigació i Difusió de la Federació Coordinadora de Muixerangues, s’ha col·laborat amb el Museu Valencià d’Etnologia, depenent de la Diputació de València, en l’organització d’una exposició que aprope el món de la Muixeranga al públic en general. A més a més, s’editarà per aquesta institució cultural un catàleg de l’exposició. En principi està previst que s’inaugure el mes de març de 2021.

Aquesta exposició, juntament amb una exposició itinerant per a difondre i promocionar la tradició valenciana de les Muixerangues, donarà resposta a l’objectiu de difondre, i promoure el món muixeranguer i les Muixerangues com a tradició i expressió cultural valenciana, així com treballar en el prestigi d’aquest fet.

 1. Creació d’un grup de treball en l’Àrea de Comunicació

Des de la vocalia de Comunicació de la FCM s’ha creat un grup de treball que actualment està format per tres persones. Aquest s’encarrega, a més de dirigir les xarxes socials de la Federació, l’elaboració de cartells de les activitats de la FCM i la seua difusió pels diferents perfils corporatius.

Al llarg de tot aquest any de treball, als diferents perfils de la FCM (Facebook, Instagram, Twitter) s’ha fet difusió de:

 • Els articles setmanals de l’espai “Terra de Muixerangues” del diari Levante-EMV.
 • Articles d’altres mitjans de comunicació com el Diari La Veu, El Temps o Saó.
 • Esdeveniments propis de la FCM
 • Esdeveniments o dates importants com el 8 de Març o el 9 d’Octubre
 • Esdeveniments de les nostres colles, quan han demanat difusió.
 • Altres continguts d’interés per a la Federació i per al món muixeranguer.
 1. Elaboració d’una pàgina web

Per a donar difusió de les activitats tant de la mateixa Federació com de les associacions membres d’aquesta, i també per a donar resposta a l’objectiu de difondre, promoure i dignificar el fet muixeranguer i les Muixerangues com a tradició i expressió cultural valenciana, així com treballar en el prestigi d’aquest fet, des de l’àrea de Comunicació de la FCM s’ha elaborat una pàgina web: www.fcmuixerangues.org.

Aquesta web comptarà amb els següents apartats:

 • Qui som. Què és la FCM, organització interna, etc.
 • La muixeranga. Explicació de què és la muixeranga. Possibilitat d’incloure el repertori de figures o part d’ell.
 • Les colles integrants. Desplegable amb les colles integrants. Breu fitxa tècnica de cadascuna. Data de creació, uniforme, lloc d’assaig, repertori principal, contacte, xarxes socials.
 • Agenda d’actuacions. Calendari senzill on cada colla podrà publicar les principals actuacions i activitats desenvolupades tant per la Federació com per les colles.
 • Actualitat. Secció blog en què publicar informacions d’actualitat i notes de premsa.
 • Xarxes socials. Integració de les publicacions de les xarxes socials de la FCM.
 • Contacte. Adreça i formulari de contacte.

Es té la intenció d’ampliar la pàgina web a nous mòduls, com una galeria de figures i un espai on poder penjar documents d’interés per a les colles.

 1. Col·laboració amb les revistes especialitzades i generalistes per a la difusió de les activitats tant de muixerangues mitjançant articles, llibres, vídeos, pàgines web, etc. i xarxes socials

Per a difondre i conéixer el fet muixeranguer els mitjans de comunicació són molt importants. Així, a banda dels mitjans més generalistes, tant premsa escrita com digital, hem col·laborat en l’aparició de l’espai “La Veu de les Muixerangues” del Diari La Veu i posteriorment de Nosaltres La Veu; també en la secció «Terra de Muixerangues» del diari Levante-EMV (Panorama), i en col·laboracions puntuals en les revistes El Temps i Saó. També s’ha col·laborat sempre que se’ns ha requerit amb el programa de ràdio “Fem Muixeranga”.

14. Elaboració del Pla d’Igualtat de la Federació

Des de la Comissió d’Equitat de la Federació s’ha elaborat el Pla d’Igualtat de la Federació, perquè servisca de guia, no només als òrgans d’aquesta entitat, sinó a les colles federades.

També s’han treballat les enquestes sobre participació de les dones en les colles i en activitats promogudes per les comissions feministes de les colles federades.

15. Impulsar treballs de recerca sobre el món de la Muixeranga, des de tots els punts de vista: tècnic, metgem històric, social, etc. Impulsar publicacions científiques sobre les muixerangues

Aquests treballs es centrarien en tots els vessants i punt de vista del món muixeranguer: tècnic, mèdic, històric, social, etc. Impulsar publicacions científiques sobre les muixerangues.

Des de l’Àrea de Recerca i Difusió es van dur a terme tota una sèrie d’iniciatives en relació amb l’objectiu abans esmentat. En el XII Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana es van presentar tres comunicacions sobre les muixerangues.

Ens vam posar en contacte amb la Universitat de València, per realitzar una Enquesta sobre el coneixement de les muixerangues, però ens van desaconsellar fer-la, pel seu cost alt i la previsió d’obtenir poca informació.

16. Elaborar un banc de recursos didàctic perquè totes les colles tinguen el material

i la informació per a utilitzar-los

Des de l’àrea de Formació i Didàctica de la FCM s’ha creat un repositori amb materials didàctics per a difondre el fet muixeranguer en col·legis i instituts per transmetre la història i valors de la muixeranga quant a col·laboració, esforç, treball en equip…

17. Recerca de la memòria oral de muixeranguers d’Algemesí d’abans del 1973

La Federació Coordinadora de Muixerangues va convocar una beca per a fer entrevistes a antics muixeranguers i resseguir la memòria oral d’aquesta a Algemesí abans de 1973. Es va atorgar una Beca per la recerca oral, amb una convocatòria pública, l’adjudicació i es va poder realitzar una entrevista (se’n preveien 5). El projecte està aturat a causa de lapandèmia. Per escollir la persona becada es va comptar amb l’assessorament de membres del Museu Valencià d’Etnologia. La persona becada va iniciar els treballs, però atés que es tracta de persones majors i, per tant, de risc, es va cancel·lar. Esperem poder reprendre aquesta tasca quan siga possible.

 1. Estudi sobre el públic que assisteix a les actuacions muixerangueres

Des de la vocalia d’Investigació i Difusió de la Federació Coordinadora de Muixerangues s’ha iniciat el treball per conéixer el nombre de públic assistent a les actuacions muixerangueres, especialment en diades i trobades. S’ha dut a terme un recompte de públic a quatre trobades en Algemesí, Castelló, Xàtiva i Vinaròs. Aquest estudi està pendent de publicació.

 • Recull del material bibliogràfic al voltant de les Muixerangues

També des de la vocalia d’Investigació i Difusió de la Federació Coordinadora de Muixerangues, s’ha elaborat i actualitzat un recull bibliogràfic d’obres sobre la muixeranga. Aquest està a disposició de les persones interessades, així com d’escoles, instituts, biblioteques…

Algemesí, 22 de febrer de 2021

Notícies relacionades